نقشه فارکس : با استفاده از این ابزار می توانید ضعیف ترین و قویترین ارز را مشاهده کنید و میزان نوسانات ارز ها و همچنین قدرت آنها را با یکدیگر بسنجید ، اگر میزان برابری ارزی با ارز دیگر بالای صفر باشد آن ارز قوی تر و اگر زیر صفر باشد آن ارز نسبت به ارز مقابل ضعیف تر است.